När behöver jag en fullmakt av en begravningsbyrå?

Att ge någon en fullmakt innebär att ge dem rätten att för din räkning utföra ett uppdrag, sluta avtal eller på annat sätt företräda dig i exempelvis rättsliga ärenden. Den som ger fullmakt kallas fullmaktsgivaren eller huvudman och den som får fullmakten kallas ombud, fullmaktstagare eller fullmäktigen. Fullmakt ges inte bara till och av privatpersoner utan även företag kan ge fullmakt till enskilda personer.

Du behöver ge ett ombud en fullmakt exempelvis om du på grund av sjukdom inte kan utföra dina egna bankärenden längre. Då ger du ett ombud rätten att göra insättningar och uttag från dina konton i ditt ställe. Det är också vanligt att fullmakter används när en person gått bort och familjen utser en person som företräder dödsboet.

Olika typer av fullmakter

Det finns flera olika typer av fullmakter. Några vanligt förekommande typer är:

  • Begränsad fullmakt som ger ombudet rätt att utföra vissa uppdrag, till exempel att köpa eller sälja en lägenhet, i fullmaktsgivarens namn.
  • Generell fullmakt eller generalfullmakt som ger ombudet rätt att representera fullmaktsgivaren i alla ärenden utan begränsningar.
  • Ställningsfullmakt är en typ av fullmakt som är juridiskt bindande och som kan ha formen av exempelvis ett anställningsavtal där fullmaktsgivaren (företaget) ger fullmaktstagaren (arbetstagaren) rätt att representeraföretaget (inom områden som avtalet specificerar.
  • Framtidsfullmakt är en ny typ av fullmakt som bara funnits i några år i Sverige. Den ger fullmaktsgivaren möjlighet att specificera vem som ska ha rätt att fatta beslut i ditt namn i framtiden om du på grund av exempelvis sjukdom själv är oförmögen att handla som du brukar göra.
  • Rättegångsfullmakter ger ett ombud, vanligtvis en advokat, rätten att företräda huvudmannen i en rättegång.

Det ska en fullmakt innehålla

Fullmakter är för det mesta skriftliga. Muntliga fullmakter är egentligen också juridiskt bindande men det är svårt för alla parter att bevisa vad huvudmannen och ombudet har kommit överens om. Därför godkänns bara skriftliga fullmakter av de flesta instanser. Alla fullmakter behöver innehålla:

  • Namnet på fullmaktsgivaren och ombudet.
  • Vad fullmakten gäller och eventuella begränsningar.
  • Fullmaktsgivarens namnteckning och datum för signering.

En fullmakt behöver inte vara bevittnad men för exempelvis bankärenden krävs oftast att fullmakten är bevittnad av två oberoende parter.

Anlita jurist för fullmakt

Att göra en fullmakt som är juridiskt korrekt kan vara komplicerat för den som inte har den kunskap som behövs. Det här kan i värsta fall leda till att ombudet handlar på ett sätt som fullmaktsgivaren inte tänkt sig. För att undvika besvärliga situationer är det bra att alltid anlita juridisk expertis om du behöver en fullmakt i ett ärende som rör större summor pengar, fastigheter eller i ärenden som är av stor vikt för fullmaktsgivaren.